Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Świetlica szkolna

Treść

Numer telefonu do świetlicy: 571-035-891 , 18 352 53 01 wew. 25
 

Regulamin świetlicy szkolnej w Miejskim Zespole Szkół nr 5  w Gorlicach.

1. Cele i zadania świetlicy:

1) Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej.

2) Wdrażanie dzieci do samodzielnej pracy umysłowej, organizowanie zespołowej nauki, utrwalanie wiadomości szkolnych oraz udzielanie pomocy uczniom mającym trudności z nauką.

3) Kształtowanie u dzieci właściwej postawy etyczno – moralnej, wyrabianie osobowościowych cech charakteru takich jak, m.in.: pracowitość, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność, tolerancja.

4) Rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań intelektualnych, artystycznych i technicznych dzieci.

5) Przygotowanie do właściwego spędzania wolnego czasu. Wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na wolnym powietrzu.

6) Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu i w swoim środowisku.

2. Organizacja pracy świetlicy.

1) Świetlica szkolna jest przeznaczona dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na pracę obojga rodziców/opiekunów prawnych, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole. W czasie pandemii wskazane jest ograniczenie przebywania dziecka w świetlicy szkolnej do koniecznego minimum. 

2) Zapisy do świetlicy rozpoczynają się 1 czerwca do końca sierpnia każdego roku szkolnego.

2 a ) Postępowanie uzupełniające- wrzesień.

3) Podstawą zapisu dziecka jest pisemna deklaracja rodziców tzw.,,Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej”.

4) Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy podejmuje  Komisja Rekrutacyjna.

5) Prawo do odbierania dziecka ze świetlicy mają rodzice lub osoby upoważnione pisemnie przez rodziców.

Uczniowie przyprowadzani są pod drzwi szkoły ( obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców na teren szkoły). Uczniowie odbierani są przez rodziców po ówczesnym zatelefonowaniu do świetlicy szkolnej.

6) Samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy wymaga pisemnej zgody rodziców wraz z określeniem godziny wyjścia dziecka ze świetlicy.

7) Nie podlega opiece świetlicowej dziecko, które nie dotrze do świetlicy.

8) Świetlica jest wietrzona nie rzadziej niż co godzinę, a w szczególności przed przyjściem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

9) Jeżeli pogoda jest sprzyjająca, zajęcia świetlicowe odbywają się na świeżym powietrzu.

3. Organizacja pracy świetlicy szkolnej w czasie pandemii koronawirusa.

1) Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w warunkach domowej izolacji.

2) Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej, jak również w czasie dowozu dziecka do szkoły.

3) Rodzice  czekają przed szkołą na przyjęcie dziecka, zachowując przepisowe odległości (min. 1,5 ).

4) Uczniów w świetlicy szkolnej obowiązują ogólne zasady higieny: niepodawanie ręki na powitanie, częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

5) Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk wodą z mydłem, szczególnie przed przyjściem na świetlicę, po jej opuszczeniu, po powrocie ze spaceru, przed posiłkiem oraz po skorzystaniu z toalety.

6) Na świetlicy szkolnej znajduje się płyn dezynfekcyjny do rąk.

7) Uczniowie w czasie przebywania na świetlicy zajmują miejsca wyłącznie w obrębie swojej klasy te same na cały okres pobytu w świetlicy, zachowując dystans od innych uczniów.

8) Uczniowie przebywający w świetlicy posiadają:

  • własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku lub w tornistrze, nie mogą wymieniać się nimi między sobą;
  • własne jedzenie i picie, którym nie dzielą się z innymi.

9) Jeżeli u ucznia zaobserwuje się objawy mogące wskazywać na infekcje dróg oddechowych, w szczególności gorączkę, kaszel, następuje izolacja ucznia do odrębnego pomieszczenia z zapewnieniem minimum 1,5 m odległości od innych osób. Niezwłocznie powiadomiony zostaje rodzic/opiekun prawny o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.

10) Rodzice/opiekunowie uczniów zobowiązani są do przypominania dzieciom podstawowych zasad higieny w okresie epidemii COVID-19.

 

 

Załączniki:
Regulamin Rekrutacji do świetlicy Szkolnej 2021-2022

Karta-zgłoszeniowa-dziecka-do-świetlicy-szkolnej-2021-2022-obrazy

Sporządziła:
Iwona Gryzik – wicedyrektor szkoły 
 
WYNIKI REKRYTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK 2021/2022.  
 
Nazwiska i imiona uczniów przyjętych do świetlicy  
  
Nazwiska i imiona uczniów przyjętych do świetlicy szkolnej

134197