Przejdź do treści
Slider_2023 1
Slider_2023 2
Przejdź do stopki

Świetlica szkolna

Treść

Numer telefonu do świetlicy: 571-035-891 , 18 352 53 01 wew. 25

Regulamin świetlicy szkolnej w Miejskim Zespole Szkół nr 5  w Gorlicach.

1. Cele i zadania świetlicy:

1) Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej.

2) Wdrażanie dzieci do samodzielnej pracy umysłowej, organizowanie zespołowej nauki, utrwalanie wiadomości szkolnych oraz udzielanie pomocy uczniom mającym trudności z nauką.

3) Kształtowanie u dzieci właściwej postawy etyczno – moralnej, wyrabianie osobowościowych cech charakteru takich jak, m.in.: pracowitość, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność, tolerancja.

4) Rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań intelektualnych, artystycznych i technicznych dzieci.

5) Przygotowanie do właściwego spędzania wolnego czasu. Wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na wolnym powietrzu.

6) Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu i w swoim środowisku.

2. Organizacja pracy świetlicy.

1) Świetlica szkolna jest przeznaczona dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na pracę obojga rodziców/opiekunów prawnych, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole. 

2) Zapisy do świetlicy rozpoczynają się 1 czerwca.

2 a) Postępowanie uzupełniające - wrzesień.

3) Podstawą zapisu dziecka jest pisemna deklaracja rodziców tzw.,,Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej”.

4) Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy podejmuje  Komisja Rekrutacyjna.

5) Prawo do odbierania dziecka ze świetlicy mają rodzice lub osoby upoważnione pisemnie przez rodziców.

Uczniowie przyprowadzani są pod drzwi szkoły ( obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców na teren szkoły). Uczniowie odbierani są przez rodziców po ówczesnym zatelefonowaniu do świetlicy szkolnej.

6) Samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy wymaga pisemnej zgody rodziców wraz z określeniem godziny wyjścia dziecka ze świetlicy.

7) Nie podlega opiece świetlicowej dziecko, które nie dotrze do świetlicy.

8) Świetlica jest wietrzona nie rzadziej niż co godzinę, a w szczególności przed przyjściem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

9) Jeżeli pogoda jest sprzyjająca, zajęcia świetlicowe odbywają się na świeżym powietrzu.
 

 
 
  
 

473455