Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Świetlica szkolna

Treść

Numer telefonu do świetlicy: 571-035-891 , 18 352 53 01 wew. 25

Regulamin świetlicy szkolnej w Miejskim Zespole Szkół nr 5  w Gorlicach.

1. Cele i zadania świetlicy:

1) Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej.

2) Wdrażanie dzieci do samodzielnej pracy umysłowej, organizowanie zespołowej nauki, utrwalanie wiadomości szkolnych oraz udzielanie pomocy uczniom mającym trudności z nauką.

3) Kształtowanie u dzieci właściwej postawy etyczno – moralnej, wyrabianie osobowościowych cech charakteru takich jak, m.in.: pracowitość, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność, tolerancja.

4) Rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań intelektualnych, artystycznych i technicznych dzieci.

5) Przygotowanie do właściwego spędzania wolnego czasu. Wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na wolnym powietrzu.

6) Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu i w swoim środowisku.

2. Organizacja pracy świetlicy.

1) Świetlica szkolna jest przeznaczona dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na pracę obojga rodziców/opiekunów prawnych, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole. 

2) Zapisy do świetlicy rozpoczynają się 1 czerwca.

2 a) Postępowanie uzupełniające - wrzesień.

3) Podstawą zapisu dziecka jest pisemna deklaracja rodziców tzw.,,Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej”.

4) Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy podejmuje  Komisja Rekrutacyjna.

5) Prawo do odbierania dziecka ze świetlicy mają rodzice lub osoby upoważnione pisemnie przez rodziców.

Uczniowie przyprowadzani są pod drzwi szkoły ( obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców na teren szkoły). Uczniowie odbierani są przez rodziców po ówczesnym zatelefonowaniu do świetlicy szkolnej.

6) Samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy wymaga pisemnej zgody rodziców wraz z określeniem godziny wyjścia dziecka ze świetlicy.

7) Nie podlega opiece świetlicowej dziecko, które nie dotrze do świetlicy.

8) Świetlica jest wietrzona nie rzadziej niż co godzinę, a w szczególności przed przyjściem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

9) Jeżeli pogoda jest sprzyjająca, zajęcia świetlicowe odbywają się na świeżym powietrzu.

Dyrektor szkoły informuje, że rozpoczęły się zapisy do świetlicy szkolnej przy Miejskim Zespole Szkół nr 5 w Gorlicach na rok szkolny 2022/2023. Prosimy zainteresowanych rodziców 
o zapoznanie się z załącznikami oraz wypełnienie stosownych dokumentów i oświadczeń. Uzupełnione dokumenty należy przesłać na adres e-mail: mzs5.gorlice@o2.pl lub złożyć 
w sekretariacie szkoły. Termin składania dokumentów do 24 czerwca 2022 r.  
Do wniosku prosimy dołączyć zaświadczenie o zatrudnieniu lub na pierwszej stronie wniosku uzupełnić pieczątki zakładu pracy obydwojga rodziców.

Załączniki:

1. Regulamin zapisów do świetlicy na rok szkolny 2023/2024

2. Karta zgłoszenia dziecka na świetlicę - rok szkolny 2023/2024
 

 
 
  
 

336051