Ewaluacja wewnętrzna w Miejskim Zespole Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Gorlicach

Dotycząca problemów występujących w przyswajaniu wiadomości i umiejętności matematycznych  u uczniów klas czwartych szkoły podstawowej

W roku szkolnym 2017/18, w ramach ewaluacji wewnętrznej w MZS nr 5, dotyczącej nauczania matematyki, uczniowie klas czwartych pisali trzy „Sesje z plusem”, czyli badania wyników nauczania matematyki po klasie trzeciej (sesja nr 1), po I półroczu klasy czwartej (sesja nr 2) i po klasie czwartej (sesja nr 3). Sesje przeprowadza się w wielu szkołach na terenie całego kraju.

Twórcą sesji jest wydawnictwo GWO, które przyznało naszej szkole Certyfikat udziału w Projekcie Edukacyjnym – LEPSZA SZKOŁA edycja 2017/2018.

 

Bez tytułu

Nauczyciele opracowali również ankiety dla rodziców i uczniów dotyczące nauki matematyki. Na podstawie wyników z napisanych sesji i ankiet komisja ewaluacyjna sporządziła raport.

Raport

 1. Plan ewaluacji:

Zespół ewaluacyjny:

Nauczyciele matematyki i wychowawcy klas

 1. Termin: wrzesień 2017 – czerwiec 2018
 • Zadanie (obszar podlegający ewaluacji):

Problemy występujące w przyswajaniu wiadomości i umiejętności matematycznych po pierwszym etapie edukacyjnym w klasach czwartych SP.

 1. Podstawa prawna:

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), w zw. z art. 307 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

 1. Cele ewaluacji:

Zebranie i analizowanie informacji na temat problemów występujących w przyswajaniu wiadomości i umiejętności matematycznych u uczniów po klasie trzeciej szkoły podstawowej

Wyniki sesji 1, która odbyła się we wrześniu, przedstawiają się następująco:

W sesji z plusem udział wzięło:

liczba szkół: 4745

liczba klas: 10047

liczba uczniów: 190964

województwo małopolskie 76% (III miejsce w rankingu)

Uczniowie mieli do rozwiązania 9 zadań, na podstawie których sprawdzano jak uczeń:

1 dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli pamięciowo liczby w zakresie 100

2 wybiera cyfrowy zapis liczb zapisanych słowami

3 dopasowuje działanie do treści zadania tekstowego oraz podaje jego wynik

4 wykonuje proste obliczenia zegarowe

5a wykonuje obliczenia dotyczące długości odcinków

5b rysuje odcinek o danej długości

6 odczytuje nazwy miesięcy zapisane w systemie rzymskim

7 oblicza obwód prostokąta

8 rozwiązuje proste zadanie tekstowe jednodziałaniowe na porównywanie różnicowe

9 rozwiązuje zadanie tekstowe dotyczące odmierzania płynów różnymi miarkami

Ogólnie:

Średni wynik kl.4a 17,12 pkt 82%   

Średni wynik kl.4b 15,00 pkt 71%   

Średni wynik kl.4c 15,85 pkt 75%   

Średni wynik kl.4d 13,35 pkt 64%   

Średni wynik szkoły 15,37 pkt 73%

Średni wynik ogólnopolski 15,53 pkt 74%

Ilość wyników najwyższych i najniższych wśród uczniów poszczególnych klas:

Klasa 4a

Wysokie (stanin 7-9) 12 osób

Niskie (stanin 1-3) 4 osoby

Klasa 4b

Wysokie (stanin 7-9) 5 osób

Niskie (stanin 1-3) 9 osób

Klasa 4c

Wysokie (stanin 7-9) 8 osób

Niskie (stanin 1-3) 7 osób

Klasa 4d

Wysokie (stanin 7-9) 2 osoby

Niskie (stanin 1-3) 14 osób

Wyniki sesji 2, która odbyła się w styczniu,  przedstawiają się następująco:

Badanie obejmowało cztery poszczególne obszary umiejętności

Sprawność rachunkowa

Wykorzystanie i tworzenie informacji

Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji

Rozumowanie i argumentacja

liczba szkół: 3894

liczba klas: 8146

liczba uczniów: 149607

województwo małopolskie 62% (III miejsce w rankingu)

Uczniowie mieli do rozwiązania 10 zadań, na podstawie których sprawdzano jak uczeń:

1) dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby naturalne w zakresie 1000 lub większe zakończone zerami

2) na podstawie podanego tekstu uzupełnia zdania

3) ustala współrzędną punktu zaznaczonego na osi liczbowej

4 )stosuje porównywanie ilorazowe lub różnicowe liczb naturalnych

5) zna zasady dotyczące mnożenia i dzielenia przez liczbę 1 oraz dodawania i odejmowania liczby 0 i na tej podstawie uzupełnia dane działania

6) oblicza kwadrat i sześcian liczby naturalnej

7) oblicza wartość wyrażenia, stosując reguły dotyczące kolejności wykonywania działań

8a) zapisuje cyframi liczby naturalne wielocyfrowe

8b) oblicza sposobem pisemnym sumę i różnicę liczb naturalnych wielocyfrowych

9) wykonuje proste obliczenia kalendarzowe

10) rozwiązuje zadanie tekstowe wielodziałaniowe

Wyniki klas w zakresie poszczególnych obszarów umiejętności

Klasa 4a

Sprawność rachunkowa 60%

Wykorzystanie i tworzenie informacji 87%

Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji 67%

Rozumowanie i argumentacja 52%

Klasa 4b

Sprawność rachunkowa 43%

Wykorzystanie i tworzenie informacji 82%

Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji 56%

Rozumowanie i argumentacja 55%

Klasa 4c

Sprawność rachunkowa 59%

Wykorzystanie i tworzenie informacji 81%

Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji 60%

Rozumowanie i argumentacja 46%

Klasa 4d

Sprawność rachunkowa 38%

Wykorzystanie i tworzenie informacji 87%

Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji 56%

Rozumowanie i argumentacja 63%

Ogólnie

Średni wynik kl.4a 18,39 pkt 66%   

Średni wynik kl.4b 15,22 pkt 54%   

Średni wynik kl.4c 17,08 pkt 61%   

Średni wynik kl.4d 15,19 pkt 54%   

Średni wynik szkoły 16,52 pkt 59%

Średni wynik ogólnopolski 16,60 pkt 59%

Ilość wyników najwyższych i najniższych wśród uczniów poszczególnych klas:

Klasa 4a

Wysokie (stanin 7-9) 8 osób

Niskie (stanin 1-3) 4 osoby

Klasa 4b

Wysokie (stanin 7-9) 2 osoby

Niskie (stanin 1-3) 8 osób

Klasa 4c

Wysokie (stanin 7-9) 6 osób

Niskie (stanin 1-3) 6

Klasa 4d

Wysokie (stanin 7-9) 2 osoby

Niskie (stanin 1-3) 7 osób

Wyniki sesji 3, która odbyła się na przełomie maja i czerwca, przedstawiają się następująco:

Badanie obejmowało cztery poszczególne obszary umiejętności

Sprawność rachunkowa

Wykorzystanie i tworzenie informacji

Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji

Rozumowanie i argumentacja

W sesji z plusem udział wzięło:

liczba szkół: 3904

liczba klas: 8169

liczba uczniów: 150531

województwo małopolskie 58% (II miejsce w rankingu).

Wyniki ogólnopolskie:

 1. Sprawność rachunkowa 50%
 2. Wykorzystanie i tworzenie informacji 61%

III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji 48%

 1. Rozumowanie i argumentacja 59%

Uczniowie mieli do rozwiązania 10 zadań, na podstawie których sprawdzano jak uczeń:

 1. dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby naturalne w zakresie 1000 lub większe, ale zakończone zerami
 2. odejmuje dwie liczby wielocyfrowe zapisane słownie
 3. wskazuje, jaka część prostokąta nie jest zamalowana
 4. ocenia poprawność zamiany jednostek
 5. przedstawia ułamki niewłaściwe w postaci liczby mieszanej; zamienia jednostki czasu
 6. mierzy kąty i porównuje różnicowo ich miary
 7. podaje długość odcinka w skali i rysuje odcinek we wskazanej skali
 8. dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby naturalne sposobem pisemnym
 9. na podstawie informacji o narysowanym prostokącie ocenia prawdziwość podanych zdań
 10. rozwiązuje zadanie tekstowe wielodziałaniowe

Ogólnie:

Średni wynik kl.4a 16,95 pkt 68%   

Średni wynik kl.4b 13,48 pkt 54%   

Średni wynik kl.4c 14,46 pkt 58%   

Średni wynik kl.4d 11,79 pkt 47%   

Średni wynik szkoły  14,13 pkt  57%

Średni wynik ogólnopolski 13,78 pkt 55%

Ilość wyników najwyższych i najniższych wśród uczniów poszczególnych klas:

Klasa 4a

Wysokie (stanin 7-9) 8 osób

Niskie (stanin 1-3) 1 osoba

Klasa 4b

Wysokie (stanin 7-9) 2 osoby

Niskie (stanin 1-3) 7 osób

Klasa 4c

Wysokie (stanin 7-9) 4 osoby

Niskie (stanin 1-3) 5 osób

Klasa 4d

Wysokie (stanin 7-9) 2 osoby

Niskie (stanin 1-3) 9 osób

Ankiety

W styczniu br. zarówno uczniowie z klas czwartych jak i rodzice tychże uczniów, zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi, na zadane im pytania w ankiecie. Dotyczyły one:

 • Przebiegu nauki matematyki w szkole i w domu
 • Zaangażowania się w naukę matematyki w szkole i w domu
 • Sprawowania kontroli przez rodziców nad wynikami w nauce matematyki ich dzieci
 • Korzystania z dodatkowych zajęć z matematyki

Ankieta dla rodzica:

„JAK MOJE  DZIECKO UCZY SIĘ  MATEMATYKI?”

Ankieta dla ucznia:

„JAK SIĘ UCZĘ MATEMATYKI?”

Wyniki ankiet

Informacje najbardziej istotne dla naszych badań, to te które wskazują na zaangażowanie ucznia w naukę matematyki i zaangażowanie rodzica w matematyczną edukację dziecka. Wyszczególnione zostały kolorem czerwonym.

Wyniki przedstawiają się następująco:

Treść pytania Odpowiedzi dzieci

Wyniki w %

W zależności od klasy

Odpowiedzi rodziców

Wyniki w %

W zależności od klasy

1. Czy lubisz się uczyć? / Czy dziecko lubi się uczyć?

a) Tak

b) Nie

c) Zależy od przedmiotu

d) Zależy od mojego samopoczucia

 

 

14-33%

0-14%

52-74%

4-17%

 

5-25%

5-15%

45-73%

0-29%

2. Czy lubisz się uczyć matematyki? /Czy dziecko lubi się uczyć matematyki?

a) Tak

b) Nie

c) Zależy od tematu

 

 

36-81%

0-9%

19-55%

 

14-55%

18-20%

23-67%

3*. Jak pracujesz na lekcjach matematyki?

a) Chętnie rozwiązuję zadania

b) Często się zgłaszam

c) Staram się zrozumieć temat

d) Zadaję pytania, gdy nie rozumiem

e) Mam problemy z koncentracją

f) Często zajmuję się czymś innym

g) Nudzę się

 

26-55%

9-43

70-81

4-61

0-17

0-9

0-9

 

 

 

————-

3*. Jak Pani/Pana dziecko pracuje w domu ucząc się  matematyki?

a)  Czyta notatki z zeszytu – powtarza materiał z lekcji

b)  Czyta informacje z podręcznika

c) Odrabia zadania domowe

d)  Rozwiązuje dodatkowe zadania

e)  Ma problemy z koncentracją i trzeba się z nim wspólnie uczyć

f) Nie wiem

 

 

 

————-

 

40-64

14-25

76-95

14-29

14-38

0

4*. Jakie metody pracy na lekcjach matematyki najbardziej Ci odpowiadają?

a) Wykład – tłumaczenie nauczyciela

b) Dyskusja

c) Praca z podręcznikiem

d) Praca w grupach

e) Prezentacja multimedialna

f)  Inne, jakie? Ćwiczenia przy tablicy, pytania do nauczyciela

 

 

36-70

0-30

30-57

19-64

0-35

4-14

 

 

 

 

————–

5. Ile czasu najczęściej poświęcasz (poświęca dziecko) w domu na przygotowanie się do lekcji matematyki?

a) W ogóle

b) Mniej niż 30 minut

c) Około godziny lub więcej

 

 

 

0-13

26-53

43-68

 

 

0-10

45-62

33-53

6. W jaki sposób odrabiasz (odrabia dziecko)  zadania domowe?

a) Samodzielnie

b) Czasami potrzebuję pomocy

c) Zawsze potrzebuję pomocy

d) Często nie odrabiam zadań domowych

 

 

 

13-22

70-86

0-9

0

 

5-32

67-77

5-24

0-19

 7*. Z czyjej pomocy najczęściej korzystasz (korzysta dziecko)?

a) Kolegi, koleżanki

b) Rodziców lub rodzeństwa

c) Swojego nauczyciela matematyki

d) Nauczyciela korepetytora

e) Z Internetu

f) Nie korzystam (nie korzysta) z pomocy

 

 

0-30

83-95

0-43

0-23

4-22

0

 

0-5

85-100

0-5

5-14

9-14

0-10

8*. W jaki sposób uczysz się (uczy się dziecko) matematyki?

a) Na pamięć

b) Rozwiązuję zadania dodatkowe

c) Staram się zrozumieć zadania rozwiązywane na lekcji

d) Nie przykładam(przykłada) się do nauki

 

 

29-43

17-48

57-78

0-4

 

0-29

25-45

43-75

0-9

9. Jak oceniasz swoje (dziecka) osiągnięcia z matematyki?

a) Bardzo dobre

b) Dobre, zadawalające

c) Słabe

d) Złe

 

17-35

52-64

9-26

0-4

 

5-23

48-75

14-38

0

10. Czy uczęszczasz (dziecko uczęszcza) systematycznie na matematykę

a) Raczej nie, często jestem nieobecny w szkole

b) Raczej tak

c) Zdecydowanie tak

 

0-9

19-35

57-76

 

0

0-24

76-85

11. Czy korzystasz (dziecko korzysta) z zajęć pozalekcyjnych w celu poprawienia wyników w matematyce?

a) Nie korzystam(nie korzysta), bo nie ma takiej potrzeby

b) Nie korzystam(nie korzysta), ale powinienem/powinnam/powinno

c) Korzystam (korzysta) sporadycznie

d) Korzystam(korzysta) regularnie

 

 

18-76

9-14

5-36

5-32

 

 

29-65

5-43

5-24

0-38

12. Czy samodzielna nauka matematyki sprawia Ci (dziecku) trudności?

a) Nie

b) Raczej nie

c) Raczej tak

d) Tak

 

14-38

53-61

0-27

0-10

 

5-15

38-59

23-43

0-14

13. Jak często przygotowujesz się (przygotowuje się dziecko) do kolejnych zajęć z matematyki?

a) Nie przygotowuję się (często nie przygotowuje się)

b) Przygotowuję (przygotowuje) się od czasu do czasu

c) Przygotowuję (przygotowuje) się często

d) Przygotowuję (przygotowuje) się zawsze przed każdą lekcją

 

 

 

0-4

17-35

26-65

13-35

 

 

0-45

23-55

————-

0-77

14. Czy przed klasówką  z matematyki rozwiązujesz (rozwiązuje) samodzielnie dodatkowe zadania?

a) Nie

b) Raczej nie

c) Raczej tak

d) Tak

 

 

9-13

0-30

14-22

39-71

 

 

0-19

14-73

30-62

14-30

15. Ile czasu poświęcasz (poświęca)w domu na przygotowanie się do sprawdzianu  z matematyki?

a) W ogóle

b) Mniej niż 30 minut

c) Około godziny

d) Więcej niż godzinę

 

 

0-13

9-13

22-52

26-55

 

 

0-5

0-30

19-55

35-76

16. Kiedy zaczynasz (zaczyna) naukę  do sprawdzianu z matematyki?

a) Nie przygotowuję (nie przygotowuje) się do sprawdzianów

b) Dzień wcześniej

c) Dwa-trzy dni wcześniej

d) Odkąd wiem(wie), że będzie sprawdzian

e) Uczę się systematycznie / nie wiem, kiedy dziecko zaczyna naukę

 

 

0-13

4-26

17-43

17-35

9-26

 

0-5

10-25

33-55

23-35

0-5

 17. Czy korzystasz (korzysta) z możliwości poprawy złej oceny ze sprawdzianu?

a) nie poprawiam(poprawia)ocen ze sprawdzianu, bo nie ma takiej potrzeby

b) nie poprawiam(poprawia) ocen ze sprawdzianu, choć powinienem/powinnam/powinno

c) czasami poprawiam(poprawia) oceny ze sprawdzianów

d) często poprawiam(poprawia) oceny ze sprawdzianów

e) zawsze poprawiam(poprawia) oceny ze sprawdzianów

 

 

9-53

0-5

 

33-59

0-17

9-18

 

 

19-50

0-10

 

19-82

5-33

10-19

18. Jak sądzisz, jakim jesteś (jest dziecko) uczniem?

a) Słabym i leniwym

b) Słabym, ale pracowitym

c) Średnim, ale leniwym

d) Średnim, ale pracowitym

e) Zdolnym, ale leniwym

f) Zdolnym i  pracowitym

 

0

0-14

0-14

17-50

10-52

5-57

 

0-5

0-10

0-10

23-25

38-57

5-18

19. Jak oceniasz swoje (dziecka) zachowanie na lekcjach matematyki?

a) Jestem grzeczny, grzeczna

b) Czasami przeszkadzam nauczycielowi i kolegom podczas lekcji

c) Często przeszkadzam nauczycielowi i kolegom podczas lekcji

d) Ciągle przeszkadzam nauczycielowi i kolegom podczas lekcji

e) nie pytam dziecka o zachowanie

 

43-81

19-57

0

0

—————

 

53-80

0-10

0

0

5-48

20. Jak często informujesz (informuje) rodziców/opiekunów o swoich złych ocenach z matematyki?

a) Przyznaję (przyznaje) się od razu w tym samym dniu

b) Zwlekam (zwleka), bo czekam na odpowiedni moment

c) Nie przyznaję(przyznaje) się do złych ocen

d) Nie mam (ma) złych ocen

e) przyznaje się dopiero przed wywiadówką

 

 

 

67-89

4-14

0-9

5-17

—————-

 

 

70-86

0-19

0-5

0-20

0

20*. Jak kontroluje Pan/Pani  wyniki dziecka w nauce?

a) Sprawdzam e-dziennik w miarę systematycznie

b) Przychodzę w pierwsze poniedziałki miesiąca

c) Dowiaduję się o ocenach na wywiadówce

d) Rzadko  kontroluję wyniki dziecka, bo nie mam na to czasu

e) dowiaduję się od dziecka, sprawdzam zeszyt

 

 

 

—————

 

14-100

0-10

14-71

0-5

5%

21. Czy rodzice/opiekunowie często kontrolują Twoje wyniki w nauce?

a) Tak

b) Raczej tak

c) Raczej nie,  dowiadują się o moich ocenach dopiero na wywiadówce

d) Nie kontrolują moich wyników

 

 

43-76

19-48

0-13

0-5

 

 

 

————–